ApeleazaContact

Conditii generale de transport

Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale

MATEI UNITRANS SRL cu sediul social 1n strada Piata Morii, nr.6, sc.B, ap.24, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, CUI RO 16189225, ofera servicii postale avand ca obiect trimiteri postale internationale, accepta trimiterile postale prezentate de catre expeditor, ambalate corespunzator, cu un 1nvelis exterior opac care sa nu permita vizualizarea continutului, si care au 1nscrise datele de identificare complete ale destinatarului.

Responsabilitatea ambalarii trimiterilor postale, precum si a inscrierii datelor pe trimiterea postala revin expeditorului.

Trimiterile po􀁓tale care contin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzator de catre expeditor, utilizand ca umplutura tala􀁓, polistiren anti􀁓oc sau alt material care atenueaza 􀁓ocul mecanic, 􀁓i sa aiba aplicata inscriptia ,,Fragil”. MATEI UNITRANS SRL se obliga sa recunoasca §i sa respecte inscriptiile/etichetele aplicate de expeditor §i sa acorde o atentie speciala 1n manipularea §i depozitarea trimiterilor po§tale 1n cauza.

MATEI UNITRANS SRL nu este responsabil pentru eventualele alterari ale trimiterii po§tale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X 1n cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii po§tale sunt:

–              210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;

–              50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.

Greutatea maxima admisa a unei trimiteri po§tale este de 10 kg din Romania catre una din tarile membre UE si 20 de kg din tarile membre UE catre Romania.

MATEI UNITRANS SRL nu accepta trimiteri po§tale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum §i trimiteri po§tale constand 1n bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate sau 1n ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor po§tale bunurile al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar §i pe o portiune de parcurs (de exemplu, dar fara a se limita la acestea: substante explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau parti ale acestora, munitii etc).

Expeditorul are obligatia de a nu introduce 1n reteaua po§tala trimiteri po§tale al caror obiect este interzis prin dispozitiile legale.

MATEI UNITRANS SRL asigura secretul trimiterilor po􀀅tale -retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor po􀀅tale fiind permisa numai in conditiile 􀀅i cu procedura prevazute de lege. Se var respecta, de catre ambele parti, dispozitiile legale incidente in domeniul vamal, precum 􀀅i legislatia statelor pe teritoriul carora se presteaza operatiuni componente ale serviciilor po􀀅tale 􀂟i a celor tranzitate de trimiterea po􀀅tala.

MATEI UNITRANS SRL furnizeaza servicii po􀀅tale avand ca obiect bunuri cu valoare declarata.

Predarea trimiterilor po􀀅tale se realizeaza personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea po􀀅tala.

In cazul imposibilitatii de predare a trimiterilor po􀀅tale catre destinatar (sau persoana autorizata), MATE! UNITRANS SRL va in􀂰tiinta destinatarul 􀀅i va pastra, la punctul de contact, in vederea predarii, trimiterea po􀀅tala care nu a putut fi predata acestuia, pentru o perioada de 5 zile de la data avizarii acestuia.

in cazul trimiterilor po􀀅tale care nu au putut fi predate destinatarului 􀀅i nici returnate expeditorului, MATE! UNITRANS SRL va pastra la dispozitie aceste trimiteri po􀀅tale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. Dupa expirarea acestui termen, trimiterile po􀃉ale nerevendicate tree din proprietatea expeditorului in proprietatea MATE! UNITRANS SRL.

MATE! UNITRANS SRL are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii po􀃓le atunci cand, dupa preluarea trimiterii po􀃔tale, rezulta in mod neindoielnic ca aceasta contine bunuri interzise la transport ori care nu respecta conditiile speciale de transport stabilite conform legislatiei in domeniu, respectiv legislatia statelor pe teritoriul carora urmeaza a se realiza livrarea ori a statelor care urmeaza a fi tranzitate, sau cand, dupa preluarea trimiterii po􀀅tale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altar trimiteri po􀀅tale.

MATE! UNITRANS SRL raspunde, in caz de pierdere, furt sau distrugere totala, pentru trimiterile po􀀅tale, astfel:

-cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere po􀃹ala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii po􀀅tale.

In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

in situatia neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor po􀄉tale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul po􀀅tal standard.

MATE! UNITRANS SRL raspunde pentru trimiterile po􀀅tale internationale in conformitate cu prevederile acordurilor internationale din domeniul po􀀅tal la care Romania este parte, exceptie facand cazurile in care nu exista astfel de acorduri internationale, situatie in care va raspunde corespunzator legislatiei nationale aplicabila trimiterilor po􀀅tale interne.

MATE! UNITRANS SRL este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii:

-paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

–              trimiterea a fast primita fara obiecj;ii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii po􀀉tale;

–              paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fartuit. In acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate.

Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori

MATE! UNITRANS SRL a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor, in special, in ceea ce prive􀀝te pierderea, furtul, distrugerea partiala ori totala, sau deteriorarea trimiterilor po􀀝tale, precum 􀁴i nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.).

Expeditorul sau destinatarul nemultumit de serviciul oferit poate formula o reclamatie in termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii po􀀝tale.

Reclamatia utilizatorului care se considera prejudiciat/nemultumit va trebui facuta in scris 􀀉i transmisa furnizorului prin una dintre urmatoarele modalitati: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/ contact deservite de personal ale MATE! UNITRANS SRL prin intermediul unui serviciu po􀀉tal (recomandabil, cu confirmare de primire) catre adresa str.Piata Morii, nr.6, sc.B, ap. 24 Bistrita, sau prin e-mail, la adresa office@mateiunitrans.ro

MATE! UNITRANS SRL va inregistra reclamatia primita 􀀉i va confirma petentului primirea acesteia prin aceea􀂵i modalitate falosita la transmitere de catre utilizator sau prin modalitatea solicitata de catre acesta in cuprinsul reclamatie, de exemplu: prin inmanarea numarului de inregistrare, in cazul in care reclamatia a fast depusa personal, prin semnarea confirmarii de primire in cazul primirii reclamatiei printr-un serviciu po􀀉tal cu confirmare de primire, prin adresa scrisa in situatia primirii reclamatiei printr-un serviciu po?tal fara confirmare de primire sau prin comunicarea numarului de inregistrare prin e­mail catre adresa de e-mail de la care s-a primit reclamatia.

In vederea solutionarii reclamatiei, utilizatorul reclamant va trebui sa descrie in cuprinsul reclamatiei pe care o inainteaza evenimentul (fapte, acte 􀀉i cauze) aferent reclamatiei, sa i􀀉i farmuleze pretentiile, modalitatea de plata aleasa in cazul despagubirii 􀀉i infarmatiile necesare transmiterii despagubirilor (in situatia in care reclamatia se va dovedi intemeiata), sa anexeze la reclamatie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte 􀀝i complete, corespunzatoare evenimentului reclamat (cum ar fi, dupa caz, copie a documentului care atesta plata serviciului po􀀝tal, a facturii emise de catre furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii po􀀝tale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii po􀄥tale, copie a procesului verbal de constatare etc.) 􀀉i sa puna la dispozitie orice alte infarmatii ce ar putea fi utile solutionarii reclamatiei.

Reprezentantii MATE! UNITRANS SRL vor analiza reclamatia primita luand in calcul atat probele depuse de petent, dar 􀀉i infarmatiile/probele relevante furnizate de proprii angajati ori terte persoane implicate, putand, atunci cand este cazul, sa solicite chiar 􀀝i o expertiza.

Reclamatia va fi solutionata (implicand, analiza reclamatie, comunicare raspuns 􀀻i acordare despagubiri) de catre MATEI UNITRANS SRL in termen de maxim 3 luni de la data introducerii acesteia.

in cazul reclamatiilor solutionate favorabil, MATEI UNITRANS SRL va despagubi utilizatorul in termen de 30 de zile de la data finalizarii analizei reclamatiei, fara a depa:;;i, insa, termenul de 3 luni mentionat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordandu-se, in funqie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat po􀂃tal, prin virament bancar sau in numerar, de la casieria aflata la adresa str.Piata Morii, nr.6, sc.B, ap. 24 Bistrita.

in cazul in care reclamatia adresata furnizorului de servicii po􀀻tale MATEI UNITRANS SRL nu a fast solutionata in mod satisfacator sau nu s-a raspuns la aceasta in termenul prevazut in prezentele conditii generale privind furnizarea serviciilor po􀂶tale, utilizatorul in cauza poate inainta, in termen de un an de la data depunerii trimiterii po􀀻tale, o plangere autoritatii de reglementare insotita de dovada indeplinirii procedurii reclamatiei prealabile sau o cerere de chemare in judecata. Cererea de chemare in judecata poate fi introdusa indiferent daca o plangere avand acela􀀻i obiect a fast inaintata sau nu autoritatii de reglementare.

Prezentul document face parte integranta din oferta comerciala a MATEI UNITRANS SRL reprezentand clauzele generale ale contractului individual ce se va considera incheiat intre expeditor 􀀻i MATEI UNITRANS SRL la momentul acceptarii trimiterii po􀀻tale in reteaua po􀃹tala. Contractul individual se incheie prin acceptarea de catre expeditor a ofertei furnizorului, fara a fi necesara intocmirea unui inscris.

MATEI UNITRANS SRL

Administrator -Sigartau Matei Marcel

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>