ApeleazaContact
bistrita@mateiunitrans.ro
+40 730 250 062
Conditii generale de transport - Matei Unitrans

Conditii generale de transport

CONDITII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POSTALE IN CADRUL MATEI UNITRANS SRL

1.CONDITII SI TERMENI DE ACCEPTARE A TRIMITERILOR POSTALE

MATEI UNITRANS SRL cu sediul social in strada Piata Morii, nr.6, sc.B, ap.24, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, CUI RO 16189225, ofera servicii postale avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale.

Termenii si conditiile de mai jos reprezinta clauzele contractului incheiate intre expeditorul trimiterii postale si furnizorul serviciilor postale in momentul predarii trimiterii postale, clientul accepta aceste clauze, pentru el si pentru orice alta persoana care are interes in expediere, indiferent daca semneaza sau nu documentul de transport.

Conditiile de acceptare a trimiterilor postale in cadrul MATEI UNITRANS SRL, respectiv regulile pe care trebuie sa le indeplineasca trimiterea postala pentru acceptarea acesteia, sunt urmatoarele:

Trimiterile postale trebuie sa contina datele de identificare ale destinatarului (in cazul serviciului contra ramburs si ale expeditorului), scrise lizibil, corect (un nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice si numerele de telefon pentru a se putea contacta destinatarul si respectiv expeditorul in cazul serviciului contra ramburs). Reponsabilitatea inscrierii corecte a datelor de primitere postala revin expeditorului, acesta fiind raspunzator de toate datele transmise.

Trimiterile postale prezentate de catre expeditor, trebuie sa fie ambalate corespunzator,ambalajul sa fie intact (fără crăpături, rupturi) si să corespundă volumului, greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei prestarii serviciului postal şi să fie în forme uşor de mânuit, cu un invelis exterior opac care sa nu permita vizualizarea continutului.

Angajatii societatii MATEI UNITRANS isi rezerva dreptul de a verifica trimiterea postala in prezenta expeditorului.

Trimiterile postale care contin bunuri fragile sau care necesita o manipulare speciala,  vor trebui ambalate corespunzator de catre expeditor, utilizand ca umplutura talas, polistiren antisoc sau alt material care atenueaza socul mecanic, si sa aiba aplicata inscriptia ,,Fragil”. MATEI UNITRANS SRL se obliga sa recunoasca si sa respecte inscriptiile/etichetele aplicate de expeditor si sa acorde o atentie speciala in manipularea si depozitarea trimiterilor postale in cauza. Responsabilitatea ambalarii corecte a trimiterilor postale revine expeditorului. In cazul in care expeditorul/integratorul nu declara furnizorului trimiterile postale care contin bunuri fragile, astfel incat acesta sa poata verifica la preluare indeplinirea conditiilor corespunzatoare de ambalare si etichetare, in cazul in care prezinta vicii ascunse prin ambalare, expeditorul/integratorul accepta ca expedierea se va face pe propriul sau risc.

Trimiterile postale care pot suferi alterari ale trimiterii postale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X in cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.) sunt acceptate, dar MATEI UNITRANS SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele alterari ale acestora.

MATEI UNITRANS SRL nu accepta trimiteri postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum si trimiteri postale constand in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate sau in ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor postale bunurile al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si pe o portiune de parcurs (de exemplu, dar fara a se limita la acestea: substante explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau parti ale acestora, munitii etc).

MATEI UNITRANS SRL nu accepta trimiteri postale de bunuri perisabile, precum si cele sensibile la temperatura sau care necesita conditii speciale de temperatura pe care MATEI UNITRANS SRL nu le poate asigura.

MATEI UNITRANS SRL nu accepta trimiteri postale care prin greutatea si volumul lor sau ambalarea necorespunzatoare, prezinta greutati la manipulare si transbordare.

Expeditorul are obligatia de a nu introduce in reteaua postala trimiteri postale al caror obiect este interzis prin dispozitiile legale.

MATEI UNITRANS SRL asigura secretul trimiterilor postale – retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale fiind permisa numai in conditiile si cu procedura prevazute de lege. Se vor respecta, de catre ambele parti, dispozitiile legale incidente in domeniul vamal, precum si legislatia statelor pe teritoriul carora se presteaza operatiuni componente ale serviciilor postale si a celor tranzitate de trimiterea postala.

MATEI UNITRANS SRL accepta doar trimiterile postale care nu necesita transport si depozitare in conditii speciale de temperatura.

MATEI UNITRANS SRL are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale atunci cand, dupa preluarea trimiterii postale, rezulta in mod neindoielnic ca aceasta contine bunuri interzise la transport ori care nu respecta conditiile speciale de transport stabilite conform legislatiei in domeniu, respectiv legislatia statelor pe teritoriul carora urmeaza a se realiza livrarea ori a statelor care urmeaza a fi tranzitate, sau cand, dupa preluarea trimiterii postale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale.

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii postale sunt:

  • 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;
  • 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.

Greutatea maxima admisa a unei trimiteri postale este de 10 kg din Romania catre una din tarile membre UE si 20 de kg din tarile membre UE catre Romania.

MATEI UNITRANS SRL furnizeaza servicii postale avand ca obiect bunuri cu valoare declarata, tarifele pentru aceste servicii postale se regasesc in lista de preturi, fiind taxate diferit fata de serviciile postale fara valoare declarata. Predarea trimiterilor postale se realizeaza personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala.

Serviciile postale furnizate de MATEI UNITRANS SRL pot fi achitate în numerar, in RON sau EURO. Plata serviciilor se face, de regula, in avans fata de prestarea lor.

Dovada identitatii/calitatii de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea postala la punctul de acces deservit de personal angajat este actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice delegatia si actul de identitate. Dovada identitatii/calitatii de reprezentant al destinatarului a persoanei care preia trimiterea postala de la punctul de contact deservit de personal angajat este actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice delegatia si actul de identitate.

Predarea trimiterilor postale se realizează personal către destinar sau către persoana autorizată să primească trimiterea postală.

In cazul imposibilitatii de predare a trimiterilor postale catre destinatar (sau persoana autorizata), MATEI UNITRANS SRL va instiinta destinatarul si va pastra, la punctul de lucru, in vederea predarii, trimiterea postala care nu a putut fi predata acestuia, pentru o perioada de 5 zile de la data avizarii acestuia.

In cazul trimiterilor postale care nu au putut fi predate destinatarului si nici returnate expeditorului, MATEI UNITRANS SRL va pastra la dispozitie aceste trimiteri postale timp de 30 de zile de la data depunerii acestora. Dupa expirarea acestui termen, trimiterile postale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului in proprietatea MATEI UNITRANS SRL.

In cazul trimiterilor postale internationale colectate de pe teritoriul Romaniei care urmeaza a fi livrate unui destinatar aflat in unul din statele membre ale UE poate varia intre 15-30 de zile in functie de tara de destinatie.

 

2.RASPUNDEREA SI EXONERAREA MATEI UNITRANS SRL

MATEI UNITRANS SRL raspunde:

-in caz de pierdere, furt sau distrugere totala, pentru trimiterile postale, astfel:

  • cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
  • cu suma totala tariful achitat pentru trimitere postal fara valoare declarata;

– în caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, astfel:

  • cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, ori cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă estimata de Matei Unitrans din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
  • cu suma tariful serviciului, corespunzătoare greutăţii lipsă sau a partii ditruse,lipsa estimate de Matei Unitrans în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere fara valoare declarată;

In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

In situatia neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.

MATEI UNITRANS SRL raspunde pentru trimiterile postale internationale in conformitate cu prevederile acordurilor internationale din domeniul postal la care Romania este parte, exceptie facand cazurile in care nu exista astfel de acorduri internationale, situatie in care va raspunde corespunzator legislatiei nationale aplicabila trimiterilor postale interne.

MATEI UNITRANS SRL este exonerat de raspundere in urmatoarele situatii:

  1. paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
  2. destinatarul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;
  3. trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori partială a continutului trimiterii postale;
  4. paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate.

Forta majora si cazul fortuit exonereaza de răspundere MATEI UNITRANS SRL, în cazul neexecutarii obligatiilor asumate.

Prin forta majora se întelege un eveniment independent de voinata partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa încheierea contractului si care împiedica MATEI UNITRANS SRL sa îsi execute total sau partial obligatiile asumate. În cazul în care invoca forta majora, MATEI UNITRANS SRL are obligatia sa o aduca la cunostinta expeditorului, în scris ori prin mijloacele de comunicare în masa, în maximum 5 zile de la aparitie, iar dovada fortei majore si încetarea acesteia se vor comunica în maximum 15 zile de la aparitie.

Prin caz fortuit se întelege un eveniment independent de vointa parţilor, imprevizibil, apărut după încheierea contractului si care împiedica MATEI UNITRANS SRL sa îsi execute total sau partial obligatiile asumate.

Zonele geografice in care MATEI UNITRANS asigura livrarea trimiterilor postale prin mijloace proprii sunt: in Romania si spatiul UE prin sistemul propriu de distributie.

 

3.MECANISMUL DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR PRIMITE DE LA UTILIZATORI

MATEI UNITRANS SRL a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor, in special, in ceea ce priveste pierderea, furtul, distrugerea partiala ori totala, sau deteriorarea trimiterilor postale, precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.).

In vederea acordarii de despagubiri, expeditorul sau destinatarul este obligat sa introduca, in termen de 6 luni calculat de la data depunerii trimiterii postale la punctul de acces, o reclamatie prealabila privind neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre MATEI UNITRANS SRL a obligatiilor sale.

Reclamatia utilizatorului care se considera prejudiciat/nemultumit va trebui facuta in scris si transmisa furnizorului prin una dintre urmatoarele modalitati: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/ contact deservite de personal ale MATEI UNITRANS SRL prin intermediul unui serviciu postal (recomandabil, cu confirmare de primire) catre adresa str. Piata Morii, nr.6, sc.B, ap. 24 Bistrita, sau prin e-mail, la adresa office@mateiunitrans.ro

MATEI UNITRANS SRL va inregistra reclamatia primita si va confirma petentului primirea acesteia prin aceeasi modalitate folosita la transmiterea de catre utilizator sau prin modalitatea solicitata de catre acesta in cuprinsul reclamatie, de exemplu: prin inmanarea numarului de inregistrare, in cazul in care reclamatia a fost depusa personal, prin semnarea confirmarii de primire in cazul primirii reclamatiei printr-un serviciu postal cu confirmare de primire, prin adresa scrisa in situatia primirii reclamatiei printr-un serviciu postal fara confirmare de primire sau prin comunicarea numarului de inregistrare prin e­mail catre adresa de e-mail de la care s-a primit reclamatia.

In vederea solutionarii reclamatiei, utilizatorul reclamant va trebui sa descrie in cuprinsul reclamatiei pe care o inainteaza evenimentul (fapte, acte si cauze) aferent reclamatiei, sa isi formuleze pretentiile, modalitatea de plata aleasa in cazul despagubirii si informatiile necesare transmiterii despagubirilor (in situatia in care reclamatia se va dovedi intemeiata), sa anexeze la reclamatie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte si complete, corespunzatoare evenimentului reclamat (cum ar fi, dupa caz, copie a documentului care atesta plata serviciului postal, a facturii emise de catre furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii postale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii postale, copie a procesului verbal de constatare etc.) si sa puna la dispozitie orice alte informatii ce ar putea fi utile solutionarii reclamatiei.

Reprezentantii MATEI UNITRANS SRL vor analiza reclamatia primita luand in calcul atat probele depuse de petent, dar si informatiile/probele relevante furnizate de proprii angajati ori terte persoane implicate, a se cuveni, atunci cand este cazul, sa solicite chiar si o expertiza.

Reclamatia va fi solutionata (implicand, analiza reclamatie, comunicare raspuns si acordare despagubiri) de catre MATEI UNITRANS SRL in termen de maxim 3 luni de la data introducerii acesteia.

In cazul reclamatiilor solutionate favorabil, MATEI UNITRANS SRL va despagubi utilizatorul in termen de 30 de zile de la data finalizarii analizei reclamatiei, fara a depasi, insa, termenul de 3 luni mentionat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordandu-se, in functie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat postal, prin virament bancar sau in numerar, de la casieria aflata la punctul de lucru Bistrita, str.Grigore Pletosu, nr.1.

In cazul in care reclamatia adresata furnizorului de servicii postale MATEI UNITRANS SRL nu a fost solutionata in mod satisfacator sau nu s-a raspuns la aceasta in termenul prevazut in prezentele conditii generale privind furnizarea serviciilor postale, utilizatorul in cauza poate inainta, in termen de un an de la data depunerii trimiterii postale, o plangere autoritatii de reglementare insotita de dovada indeplinirii procedurii reclamatiei prealabile sau o cerere de chemare in judecata. Cererea de chemare in judecata poate fi introdusa indiferent daca o plangere avand acelasi obiect a fost inaintata sau nu autoritatii de reglementare.

Prezentul document face partea integranta din oferta comerciala a MATEI UNITRANS SRL reprezentand clauzele generale ale contractului individual ce se va considera incheiat intre expeditor si MATEI UNITRANS SRL la momentul acceptarii trimiterii postale in reteaua postala. Contractul individual se incheie prin acceptarea de catre expeditor a ofertei furnizorului, fara a fi necesara intocmirea unui inscris.

 

MATEI UNITRANS SRL

Administrator – Sigartau Matei Marcel